Privacy policy

JFE Tech stelt privacy van haar klanten hoog in het vaandel.

JFE Tech zal erop toezien dat alle aan JFE Tech door de afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. JFE Tech zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van de afnemer niet aan derden kenbaar maken, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

JFE Tech zal redelijke aanwijzingen van de afnemer betreffende het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
Indien JFE Tech zich verbindt om gegevens, die de afnemer aan JFE Tech verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de afnemer er voor in dat de documentatie die JFE Tech aan de afnemer zal verstrekken ten einde de afnemer in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan JFE Tech ter verwerking aan te bieden evenals om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van JFE Tech aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

JFE Tech maakt met nadruk geen gebruik van mailing lijsten met periodieke mailings, uw email adres zal enkel gebruikt worden voor order afhandeling.

Inzagerecht en correctie.
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@jfetech.nl) of per brief.
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.