Algemene voorwaarden


Bestellingen via overmaking vooraf op onze rekening. De betalingsgegevens worden u per mail toegestuurd na uw bestelling.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JFE Tech deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van JFE Tech zijn vrijblijvend en JFE Tech behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JFE Tech. JFE Tech is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JFE Tech dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Uw bestelling is pas rechtsgeldig wanneer u het bedrag dat vermeld wordt op uw bevestiging aan ons heeft overgemaakt of betaald heeft per creditcard via PayPal.
Speciaal bestelde artikelen en/of (speciale)grote orders (boven Eur.500,00) kunnen niet worden geretourneerd tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JFE Tech gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door JFE Tech.
3.4 Bij zeer grote orders kan overeengekomen worden 75% van het totaalbedrag vooraf te betalen en het restant bij aflevering (rembours) hetzij het restant (25%) over te maken 3 dagen voor levering.
Artikel 4. Levering
4.1 De door JFE Tech opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan JFE Tech verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JFE Tech geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 JFE Tech garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u JFE Tech daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JFE Tech de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JFE Tech, dan wel tussen JFE Tech en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JFE Tech, is JFE Tech niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van JFE Tech.
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JFE Tech in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JFE Tech gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JFE Tech kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan JFE Tech schriftelijk opgave doet van een adres, is JFE Tech gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan JFE Tech schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door JFE Tech gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JFE Tech deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met JFE Tech in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JFE Tech vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 JFE Tech is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Koper is volledig verantwoordelijk / aansprakelijk voor nadeel aan derden voortkomend uit het bezit en/of gebruik van de artikelen aangeboden op deze site.

Copyright 2008 - JFE Tech